Verneforslag for Femundsmarka – lokal høring
Fylkesmannen i Hedmark
28 juni 2000

Et verneforslag for Femundsmarka er nå sendt på høring fra fylkesmennene i Hedmark og Sør-Trøndelag. Dette skjer på bakgrunn av at Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens forslag om at det utarbeides et forslag til utvidelse av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker.

Verneforslaget omfatter utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark både mot nord og mot sør, utvidelse av Gutulia nasjonalpark samt opprettelse av Langtjønna-Svartvika og Gråvola-Kuvola landskapsvernområder. Det sistnevnte området omfatter den sørligste delen av det eksisterende Femundsmarka landskapsvernområde. Verneforslaget omfatter også reviderte verneforskrifter for de to nasjonalparkene.

Et av forslagene i St. meld. nr.62 (1991-92) –Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge- er utvidelse av Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker.
Etter flere års planprosess i samråd med kommuner, fjellstyrer, grunneiere, reindriftsnæringen og bruksberettigede, fremmer fylkesmennene i Hedmark og Sør-Trøndelag i dag et konkret forslag til utvidelse av de to nasjonalparkene og opprettelse av to nye landskapsvernområder.

Det totale verneforslaget for Femundsmarka/Gutulia omfatter et areal på ca. 700 km2. Den eksisterende Femundsmarka nasjonalpark utgjør ca. 390 km2 av dette arealet.
Nasjonalparken foreslås utvidet med 67 km2 i Røros kommune og 120 km2 i Engerdal kommune.
Langtjønna-Svartvika landskapsvernområde i Røros kommune omfatter 30 km2, Gråvola-Kuvola landskapsvernområde i Engerdal kommune 67 km2. For Gutulia nasjonalpark i Engerdal foreslås en utvidelse på 4 km2.

Formålet med forslaget om utvidelse av Femundsmarka nasjonalpark er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, å bevare det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer og å bevare et egenartet plante- og dyreliv. Et formål med opprettelsen er også å gi allmenheten anledning til utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.
Med utvidelsesforslaget blir naturtypespekteret i nasjonalparken økt. I nord omfatter forslaget arealer med urskogpreg og områder med viktige kvartærgeologiske interesser. I sør foreslås hele det storslåtte Elgåhognamassivet innlemmet. Landskapsvernområdet i nord omfatter det restaurerte tømmerrenneanlegget mellom Femund og Feragen. Landskapsvernområdet i sør vil utgjøre et verdifullt bufferområde mellom Femund og nasjonalparken.

Innholdet i de gjeldende fredningsbestemmelsene for nasjonalparkene er i store trekk foreslått videreført. Det foreslås imidlertid hjemmel til å regulere menneskelig ferdsel i større grad enn det som er mulig i dag, bl.a. av større organiserte grupper.

Fristen for å komme med merknader til verneforslaget er 1. mai 2000. Etter avsluttet høringsrunde vil fylkesmennene utarbeide et endelig forslag som blir sendt til Direktoratet for naturforvaltning for videre behandling.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Ragnar Ødegaard, (telefon 62 55 11 83) eller seksjonsleder Hans Chr. Gjerlaug, (telefon 62 55 11 82) ved fylkesmannens miljøvernavdeling.

©Fylkesmannen i Hedmark•2000


Email til Fylkesmannen i Hedmark Link til Fylkesmannen i Hedmark

Tilbake Neste artikel